RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lead Profile Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopalniana 22a/7 01-321 Warszawa adres e-mail: biuro@businessprofits.pl ,  NIP: 5223008461, wpisany do KRS pod numerem  0000473200 przez Sąd Rejonowy dla przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

Klauzule informacyjne dotyczą:

 1. Newsletter i zapytania ofertowe
 2. Marketing i obsługa klienta
 3. Reklamy kontekstowe
 4. Przyjmowanie zamówień, wystawianie faktur, księgowanie, windykacja

1.  Newsletter i zapytania ofertowe

Państwa dane mailowe pozyskaliśmy poprzez stronę pobrania darmowych materiałów w formie publikacji na temat RODO z wyrażeniem chęci otrzymywania dalszych informacji w tym zakresie od naszej firmy lub w postaci zapytań o ofertę przesłanych przez Państwa na adresy e-mail podane na naszych stronach.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty potwierdzenia zapisu na Newsletter lub wysłania zapytania o o ofertę, następnie można zaktualizować swój udział (odnowić zgodę). Zgodę można też odwołać wcześniej, w dowolnym momencie, poprzez wypisanie maila na stronie  http://leadprofile.pl/zapytanie-ofertowe-B2B-zastrzez?unsub=twoj@mail.pl  lub wysłanie maila na adres 
biuro@czasnabenefit.pl

Państwa dane są przechowywane w bezpiecznej bazie danych na serwerze zapewnianym przez lokalnego hostingodawcę, odnośnie której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz Rozporządzenie UE z 27 kwietnia 2016 roku.

Nie udostępniamy wyżej wskazanych informacji (adresów mailowych klientów i danych teleadresowych) nikomu poza osobami upoważnionymi do realizacji wymienionych celów.

Nadawcą i operatorem Państwa danych zapisanych na serwerze jest Lead Profile Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kopalniana 22A/7 w Warszawie. Można się z nami skontaktować poprzez wysłanie maila na adres
biuro@czasnabenefit.pl

W przypadku woli skorzystania z uprawnień związanych z żądaniami ograniczenia przetwarzania, dostępu do danych, wyrażenia sprzeciwu, prawa do bycia zapomnianym lub prawa do przeniesienia danych – prosimy o informację pod wyżej przytoczone dane kontaktowe.

Mają Państwo także prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego, zachęcamy też do uprzedniego kontaktu nami, w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości


2.  Marketing i obsługa klienta

Państwa dane osobowe w postaci danych teleadresowych będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty zamówienia usług i materiałów od naszej firmy w celach udokumentowania realizacji umowy, jako prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. f RODO – o szczegóły możesz dopytać nas indywidualnie.

Adres e-mail podany w procesie zamówienia wykorzystujemy w celach informowania o zmianach przepisów wytycznych dotyczących prawa ochrony danych osobowych oraz naszych usługach (nowych wariantach doradztwa oraz szkoleniach), z uwagi na wyrażoną przy składaniu zamówienia dobrowolną zgodę na wykorzystanie adresu mailowego w ten sposób.

Zgodę można też odwołać wcześniej, w dowolnym momencie, poprzez wpisanie maila na stronie http://b2b.net.pl/zapytanie-ofertowe-B2B-zastrzez?unsub=twoj@mail.pl  lub wysłanie maila na adres
biuro@czasnabenefit.pl

Państwa dane są przechowywane w bezpiecznej bazie danych na serwerze zapewnianym przez lokalnego hostingodawcę, odnośnie której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz Rozporządzenie UE z 27 kwietnia 2016 roku.

Nie udostępniamy wyżej wskazanych informacji (adresów mailowych klientów i danych teleadresowych) nikomu poza osobami upoważnionymi do realizacji wymienionych celów.

Nadawcą i operatorem Państwa danych zapisanych na serwerze jest LeadProfile Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kopalniana 22A/7 w Warszawie. Można się z nami skontaktować poprzez wysłanie maila na adres biuro@czasnabenefit.pl

W przypadku woli skorzystania z uprawnień związanych z żądaniami ograniczenia przetwarzania, dostępu do danych, wyrażenia sprzeciwu, prawa do bycia zapomnianym lub prawa do przeniesienia danych – prosimy o informację pod wyżej przytoczone dane kontaktowe.

Mają Państwo także prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego, zachęcamy też do uprzedniego kontaktu nami, w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości3. Reklamy kontekstowe

Informujemy, że Lead Profile Sp. zo.o  na stronach serwisów oraz sklepu korzysta z narzędzi statystycznych typu Google Analytics oraz kodów Adwords które mogą zostać wykorzystane do celów reklam kontekstowych na Państwa urządzeniach podłączonych do sieci internetowej, na zasadach jakie oferuje powszechnie firma Google w swojej przeglądarce internetowej. W Państwa indywidualnych ustawieniach przeglądarki można włączyć lub wyłączyć niniejszą funkcję.4
. Przyjmowanie zamówień, wystawianie faktur, księgowanie, windykacja

 • Informujemy, że. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 • Podane przez Panią/Pana dane osobowe w, dokumencie zamówienia, umieszczone na fakturze, ewentualnym zgłoszeniu reklamacyjnym, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Pani/Pana zapotrzebowania na otrzymanie oferty, złożenia zamówienia oraz spełnieniem wymogów przepisów podatkowo-finansowych. Mogą też być przetwarzane w realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – windykacja należności.
 • Postawą prawna jest art.6 ust.1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy działu handlowego, księgowości oraz firmy – podwykonawcy usług przewozu towarów i montażu zakupionych materiałów, z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy lub montażu towaru.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Pani /Pana dane osobowe zawarte w dokumentach papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego oraz przechowywane w systemach informatycznych bezterminowo o ile nie skorzysta Pani/Pan z przysługującego prawa do zamazania danych osobowych. W celu zlecenia zamazania danych osobowych po okresie bezwzględnego przechowywania, prosimy o pisemne zlecenie (list, e-mail) – Pani/Pana dane zostaną po tym okresie zamazane.
 • Posiada Pani/Pan dostęp do przesłanych dokumentów i ich kopii, o ile nie zostały w międzyczasie trwale usunięte, w celu poprawienia informacji w nich zawartych lub trwałego usunięcia. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego.
 • Przesłanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym by zrealizować Pani/Pana zapotrzebowanie na otrzymanie oferty, złożenie zamówienia, zakup, dostawę (o ile zachodzi taka potrzeba) materiałów lub usług będących przedmiotem działalności przedsiębiorstwa oraz spełnieniem wymogów przepisów dotyczących księgowości